نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱/۱۷ تعداد بازدید: 126465
  • Share/Save/Bookmark


دانلود كتاب هاي كارآفريني

vv9v8v09fq:CMS_Content:1;2;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030;2031;2032;2033;2034;2035;2036;2037;2038;2039;2040;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2060;2061;2062;2063;2064;2065;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;2073;2074;2075;2076;2077;2078;2079;2080;2081;2082;2083;2084;2085;2086;2087;2088;2089;2090;2091;2092;2093;2094;2095;2096;2097;2098;2099;2100;2101;2102;2103;2104;2105;2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2128;2129;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2138;2139;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2148;2149;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2158;2159;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2178;2179;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2188;2189;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2198;2199;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2208;2209;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2218;2219;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2228;2229;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2238;2239;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2248;2249;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2258;2259;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2268;2269;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2278;2279;2280;2281;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2290;2291;2292;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2299;2300;2301;2302;2303;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2318;2319;2320;2321;2322;2323;2324;2325;2326;2327;2328;2329;2330;2331;2332;2333;2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2515;2516;2517;2518;2519;2520;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2539;2540;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2551;2552;2553;2554;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2640;2641;2642;2643;2644;2645;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2668;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2675;2676;2677;2678;2679;2680;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2687;2688;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2697;2698;2699;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2707;2708;2709;2710;2711;2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718;2719;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2735;2736;2737;2738;2739;2740;2741;2742;2743;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2755;2756;2757;2758;2759;2760;2761;2762;2763;2764;2765;2766;2767;2768;2769;2770;2771;2772;2773;2774;2775;2776;2777;2778;2779;2780;2781;2782;2783;2784;2785;2786;2787;2788;2789;2790;2791;2792;2793;2794;2795;2796;2797;2798;2799;2800;2801;2802;2803;2804;2805;2806;2807;2808;2809;2810;2811;2812;2813;2814;2815;2816;2817;2818;2819;2820;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2827;2828;2829;2830;2831;2832;2833;2834;2835;2836;2837;2838;2839;2840;2841;2842;2843;2844;2845;2846;2847;2848;2849;2850;2851;2852;2853;2854;2855;2856;2857;2858;2859;2860;2861;2862;2863;2864;2865;2866;2867;2868;2869;2870;2871;2872;2873;2874;2875;2876;2877;2878;2879;2880;2881;2882;2883;2884;2885;2886;2887;2888;2889;2890;2891;2892;2893;2894;2895;2896;2897;2898;2899;2900;2901;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2950;2951;2952;2953;2954;2955;2956;2957;2958;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3025;3026;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3040;3041;3042;3043;3044;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3053;3054;3055;3056;3057;3058;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3065;3066;3067;3068;3069;3070;3071;3072;3073;3074;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3081;3082;3083;3084;3085;3086;3087;3088;3089;3090;3091;3092;3093;3094;3095;3096;3097;3098;3099;3100;3101;3102;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3175;3176;3177;3178;3179;3180;3181;3182;3183;3184;3185;3186;3187;3188;3189;3190;3191;3192;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3199;3200;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3209;3210;3211;3212;3213;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3223;3224;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3231;3232;3233;3234;3235;3236;3237;3238;3239;3240;3241;3242;3243;3244;3245;3246;3247;3248;3249;3250;3251;3252;3253;3254;3255;3256;3257;3258;3259;3260;3261;3262;3263;3264;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3271;3272;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3281;3282;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3291;3292;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3301;3302;3303;3304;3305;3306;3307;3308;3309;3310;3311;3312;3313;3314;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3321;3322;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3352;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3363;3364;3365;3366;3367;3368;3369;3370;3371;3372;3373;3374;3375;3376;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3383;3384;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3395;3396;3397;3398;3399;3400;3401;3402;3403;3404;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3433;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3447;3449;3456;3457;3461;3462;3465;3473;3476;3481;3482;3484;3490;3491;3494;3503;3505;3506;3513;3514;3522;3523;3529;3534;3541;3542;3544;3545;3546;3553;3557;3

عنوان طرح جلد نويسنده چكيده دريافت فايل
چگونه يك سوپر استار بازاريابي شبكه بشويد؟

نويسنده:مري كريستنسن

ترجمه:نيما عربشاهي

اين اثر تحسين برانگيز چيزي بيش از يك كتاب راهنما است اين كتاب عملي است كه شما را براي مسير موفقيتي كه در پيش داريد آماده مي سازد.در پايان هر فصل,قسمت تمرين عملي وجود دارد كه مطالب آن فصل را به ياد شما آورده و كمكتان مي كند آنها را در دنياي واقعي ,دنياي واقعي خودتان يا به قول مري ( سياه واقعيات ) به كار ببنديد.اينها گامهاي اوليه اي هستند كه شما را ياري مي دهند تا مسئوليت لازم را براي موفقيت خودتان و گروهتان در اين صنعت در خود ايجاد كنيد.
گذر از نوگرايي  

نويسنده:دكتر حميد مولانا

ترجمه:يونس شكرخواه

 هدف اين كتاب نفي نوگرايي در راستاي تجليل از فرانوگرايي نيست. در اين اثر به نوگرايي  و به نمونه هاي همراه آن به مثابه بخشي از تصوير گسترد ه تر دگرگوني جامعه نگريسته مي شود. در اين اثر طيف گسترد ه اي از ديدگاه هاي علمي و تجربي در گستره وسيع پديده ارتباطات و توسعه تركيب مي شوند. مزيت ديگر اين پژوهش بي سابقه در ادبيات معاصر ارتباطات، اين است كه در بررسي سياس ت هاي ارتباطي و نظري ه هاي مربوط به توسعه، با تاريخ به طرز عميقي برخورد مي كند .  
آموزش بهينه سازي سايت براي موتورهاي جستجو نويسنده:علي نورهاني اين كتاب بر اساس چكيده اي از كتاب هاي گوگل نوشته ام و در آن تكنيك هاي اصلي پايه را توضييح داده ام ,تا شما ساختار سايتتان را به گونه اي طراحي كنيد ,كه براي گوگل و موتورهاي جستجو ديگر, سايتتان به اساني و كلي ايندكس شود. اين كتاب راهنماي خوبي براي تعامل سايت شما و موتورهاي جستجو مي باشد . پياده سازي مطالب اين كتاب باعث مي شود كه موتورهاي جستجو به راحتي سايت شما را ايندكس كنند.
كارآفريني كاربردي (1)

نويسنده: مهندس عطيه فلاح شهيدي-

 مريم فتاح زاده

اين جزوه آموزشي، راهنماي تدريس جزوه كارآفريني كاربردي (1) مي‌باشد كه هدف از آن، برآورده ساختن نياز به مواد آموزشي كارآفريني است. اين مواد آموزشي براي مربياني كه قصد دارند كارآفريني را به دانش‌آموزان و يا دانشجويان معرفي كنند اما با موضوعات درسي آشنايي ندارند مي‌تواند مفيد واقع شود.
اين راهنما به عنوان مكمل كتاب درسي طراحي شده و براي تدريس هر يك از بخش‌ها نكاتي را براي راهنمايي معلمان ارائه مي‌دهد.اقدامات مربوط به هر قسمت به شكلي واضح و در قالب يك جدول نمايش داده شده است. همچنين در اين راهنما، كمك‌هاي اموزشي و منابع گوناگوني نيز معرفي شده است.
7 راز سايت هاي پول ساز نويسنده:ژان بقوسيان

اين فرمول ديگر كار نميكند.با اين فرمول در كمترين زمان سايت خود را به نابودي مي كشانيد.

اگر به كسب در آمد واقعي از سايت خود علاقه منديد لطفاً اين كتاب الكترونيكي را با دقت و چندين بار بخوانيد و مطالب آن را اجرا كنيد.

جامعۀ ایمن مترجم:
دکتر علیرضا مغیثی
این کتاب مشتمل بر هشت بخش تحت عنوان جامعۀ ایمن( کتاب راهنما) بنا بر ضرورتهایی ترجمه و منتشر میشود؛ ازجمله اینکه در ایران، آسیبها دومین عامل مرگومیر در همۀ گروههاي سنی و اولین عامل مرگ در گروه سنی زیر 4 سال است؛ با این امید که کشور عزیز ما نیز به استانداردهاي جامعۀ ایمن دستیابد. مرکز مدیریت بیماريها از نقطه نظرها، پیشنهادها و انتقادهاي تمام صاحبنظران و دستاندکاران آموزشی، پژوهشی و اجرایی امور بهداشتی درمانی استقبالمیکند؛ بنابراین خواهشمند است این مرکز را در جهت بهبود کیفی متون عملی و پژوهشی یاريفرمایید.
كتاب الكترونيكي كليدهاي ميانبر در ويندوز xp و  ويندوز 7   ترجمه:مرتضي حكيمي كيا

 ويندوز 7 كليدهاي ميانبر جديد و زيادي دارد كه ما با آنها آشنا نيستيم و تا به حال از آنها استفاده نكرديم.البته بعضي از اين كليدهاي ميانبر،همان كليدهاي ميانبر قبلي هستند كه در ويندوزهاي قبلي مثل ويندوز XP يا ويندوز 98 موجود بود و ممكن است آنها را بدانيد و از ْنها استفاده كرده ايد و مي كنيد.

به هر حال در اين كتاب به بيش از 200 كليد تركيبي و ميانبر،كه تقريباً شامل تمام كليدهاي ميانبري است كه در ويندوز 7 و برنامه هاي قابل اجرا در ويندوز 7 وجود دارند اشاره شده است.

 
ارزيابي فضاي مجازي ايراني دكتر سعيدرضا عاملي مجموع مقالات تحليلي در خصوص پايگاههاي اطلاع رساني ايران كه در كتاب تحليل فضاي مجازي ايراني،منعكس شده و با مقالاتي از نسل آشنا به فضاي مجازي (دانشجويان)در رشته هاي مرتبط باآن (ارتباطات،مطالعات فرهنگي و رسانه)و پشتيباني دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و حمايت دانشگاه تهران تاليف و منتشر شده،تلاشي است در همين راستا،تلاشي براي نقد و تحليل حضور و مشاركت برخي نهادها و سازمان هاي عمده و با هدف ارائه راهكار و ارتقاي چگونگي حضور و خدمت رساني در فضاي مجازي.
مفهوم مدیریت در سخنان امیرالمومنین علی (ع)   خلاصه کتاب مفهوم مدیریت در سخنان امیرالمومنین علی (ع)

این خلاصه کتاب در 29 صفحه می باشد ،ترجمه دکتر سید حسین سیدی  ( عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ) - ویراسته امیر سلمانی رحیمی -- چاپ : مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی تلخیص :پریسا عطایی می باشد و علاقمندان به مفاهیم مدیریت اسلام بسیار می تواند مفید باشد

به امید آنکه همگی به میزان توان خود به این آموزه ها عمل کنیم و در عمل بر آنها و نه صرفا بر بیان آنها بر یکدیگر پیشی بگیریم ...

و با آرزوی آنکه عمل و باور به این آموزه های با ارزش را در رفتار تک تک مدیران این سرزمین پاک ببینیم ...
طرح همیار کارآفرین مجتمع فنی ایرانیان منادی توسعه در دنیای در حال تحول امروز،کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد.به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه،حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند،سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه مدیریت و هدایت کنند.
افزایش فروش توسط بازاریابی ایمیلی علی نورهانی یکی از ابزار های بی نظیر بازاریابی اینترنتی و افزایش فروش وب سایت ایمیل می باشد. به شخصه یکی از طرفداران بازاریابی ایمیلی هستم. متأسفانه برخی از صاحبان کسب و کار اینترنتی تصور اشتباهی درباره بازاریابی ایمیلی دارند. برخی معتقدند که بازاریابی ایمیلی یعنی خرید یک بسته ایمیل و ارسال انبوه به این افراد و منتظر ماندن برای ورود این افراد به سایت و داشتن فروش رویایی. مطمئناً نتیجه مطلوبی را در این روش مشاهده نمی کنند. ارسال ایمیل با این روش نه تنها سود ده نیست بلکه م یتواند تجارت شما را نابود کند زیرا در صورت اسپم شناخته شدن ایمیل های ارسالی شما، ممکن است مجبور شوید جریمه های زیادی را به شرکت ارائه دهنده هاست خودتان بپردازید.

جهش در کسب و کار

 

ژان بقوسیان

مدیران معمولا تلاش زیادی می‌کنند، ولی اگر این تلاش بر موارد کلیدی متمرکز نشود معمولا ما را خسته می‌کند و بازده مناسبی نمی‌گیریم.

کسب‌وکار مانند اتومبیلی است که شاید به مرور زمان کارایی‌اش کم شود.  اتومبیل کسب و کارتان را تعمیر کنید و سال بعد را با شتاب بیشتری آغاز کنید.

داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

 

هومن حری(دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات)  امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای داده های ذخیره شده در این سیستم ها نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل از این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد.
با استفاده از پرسش های ساده در SQL و ابزارهای گوناگون گزارش گیری معمولی ، می توان اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار داد.

    کتاب تصمیم های بزرگ جوانی

     قسمتی از متن کتاب:
جوانی زیباترین و به یاد‌ماندنی ترین فراز زندگی است که همانند آن را نمی توان یافت. امام علی (ع) جوانان را به اندیشه در گذر عمر و بهره مندی از این فرصت بی بازگشت فرا می خواند.ایشان همچنین راه تصمیم ‌های بزرگ را در توکل، دوراندیشی و بلندهمتی می نمایاند. این تصمیم های بزرگ که تحقق آن ها در جوانی سبب رشد و بالندگی می شوند، به قرار زیراند:1- فراگیری دانش: امام علی (ع) رسم تحصیل را در خدامحوری، پشتکار، به کار بستن علم و احترام به استاد می داند.

دانلود کتاب تصمیم های بزرگ جوانی  

عنوان کتاب :  کلید موفقیت در رشته کامپیوتر را فشار دهید

 شرح مختصر : این کتاب “راهنمای آنچه در دانشگاه به شما نمی آموزند!” لقب گرفته و تلاش دارد خلاء ها و ضعف های موجود که یک دانشجو و فارغ التحصیل رشته کامپیوتر با آن مواجه می شود را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی برای آن ارائه دهد. با توجه به آمار بالای فارغ‌التحصیلان و دانشجویان کلیه گرایش های مرتبط با کامپیوتر و فن آوری اطلاعات و تعدد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره‌های مرتبط و همچنین نابسامانی های موجود پیرامون مسائل اشتغال‌زایی و ضعف مهارت های دانش‌آموختگان، بر آن شدم تا با مطالعه و تحقیق و بهره‌گیری از تجارب شخصی در مورد وضع کنونی و امکان‌سنجی و یافتن فرصت‌ها و تهدیدها، راهنمایی کارگشا و بومی‌شده را در نقش یک نوشتار مکمل برای آنچه در دانشگاه‌ها و مؤسسات تدریس می‌شود تهیه نمایم. هدف این راهنما آن است که ضمن افزایش شانس دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی کلیه گرایش های مرتبط با کامپیوتر و فن آوری اطلاعات در یافتن فرصت شغلی مناسب، راهگشای پر کردن خلأ های احتمالی ناشی از ضعف سیستم آموزشی و یا خود شخص دانشجو و یا فارغ‌التحصیل نیز باشد.

این کتاب برای چه کسانی نوشته شده است؟

مطالعه این کتاب برای سه گروه پشت‌کنکوری علاقه مند به دنیای کامپیوتر، دانشجو و فارغ‌التحصیلان رشته کامپیوتر توصیه می‌شود. این کتاب قصد دارد فارغ از مرزبندی سه گروه یادشده مروری بر مهم‌ترین موارد مورد نیاز داشته باشد. هدف نهایی این اثر آن است که در خاتمه، خواننده آن یک گام از همتایان سابق خود فراتر رفته تا در حین محک توسط کارفرمایان به‌عنوان فردی شاخص جلوه کند.با نگاهی به اطراف خود خواهید دید که همین دسته افراد شاخص که لزوماً هم از ضریب هوشی بالاتری نسبت به شما بهره‌مند نیستند، با رعایت مواردی مشابه توصیه‌های این کتاب توانسته‌اند جایگاه‌های شغلی دلپذیری را تصاحب کنند.

فهرست کتاب:

فصل اول – مهارت های لازم برای یک فرد متقاضی تحصیل

فصل دوم – بررسی گرایش مهندسی نرم‌افزار و سخت‌افزار در قیاس با گرایش علوم کامپیوتر

فصل سوم – آشنایی هر چه بیشتر با سرفصل های مصوب وزارت علوم و تحقیقات

فصل چهارم – آزادکاری و استفاده بهینه از ایام دانشجویی

فصل پنجم – تهدیدها و فرصت‌های بومی کشور ایران

فصل ششم – در اهمیّت کارورزی و پروژه پایان دوره

فصل هفتم – مصاحبه‌های اختصاصی با فارغ‌التحصیلان

فصل هشتم – کارآفرینی و ارزش آفرینی

فصل نهم – آشنایی با مسائل حقوقی پایه و نوشتن پیشنهاد های تجاری

این کتاب در ۱۴۸ صفحه جهت استفاده دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر نوشته شده است

 دانلود كتاب   موفيت در رشته كامپوتر

دانلود کتاب استعداد کارآفرینی خود را بیابید

دانلود کتاب نگارش طرح شغلی

                     قدرت نوآوری استراتژی

THE WHAT AND WHY OF STRATEGY INNOVATION

 دانلود کتاب کارآفرینی

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر:

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﺣ ﺎﺻﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﺪاوم و ﺑﯽ وﻗﻔﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدة ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺑﺮاي ﻣﺘﺮﺟﻢﺟﺎي ﺑـﺴﯽ

ﻣﺒﺎﻫﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺑﺎ ﯾﺎدآوري ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ، اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ را

ﻣﺮﻫﻮن ا ﻟﻄﺎف ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﻢ از ﻫﻤﮑﺎري ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮥ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻔﯿﻌﯽ، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪﯾﺮي، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎ ﻟﯽﻧﮋاد، ﺟﻨﺎب آﻗـﺎي

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎﺑﮏ ارﺑﺎﺑﺎن و دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم آﻗﺎي ﻧﻮﯾﺪ اﺳﺘﮑﯽ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورم.

. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺧـﺎﻃﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ اﯾـﻦ

ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻟﺬا از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺑﯽ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺎم آن ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ ﺗـﺸﺎﺑﻪ اﺳـﻤﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ.

  ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ

 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1390

 ﺗﻮرﻧﺘﻮ- ﮐﺎﻧﺎدا 

نقش نهادها در توسعه کارآفرینی

 

 

چکیده: هدف این مقاله، بررسی رابطه نهادها و کارآفرینی با تأکید بر آرای داگلاس نورث و نظریه پردازان مهم کارآفرینی مانند بامول و کرزنز است. از منظر رویکرد نهادگرا، محیطی که اقتصاد را شکل می دهد، بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور اثر می گذارد. این محیط از طریق وابستگی های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می شود. کارآفرینان عاملان اصلی تغییر هستند که به محرک های جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می دهند. سازمان ها انعکاس دهنده فرصت هایی هستند که نهادها ایجاد می کنند. تحول نهادی، حاصل تعامل میان سازمان ها و نهادهاست. هزینه های تعیین و تنفیذ قراردادها، و هزینه های کسب اطلاعات درباره شرایط بازار، بر کیفیت نهادها اثر می گذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع قرار می دهد. نتایج بررسی های محققان، نشان می دهد که نظریه نهادی داگلاس نورث در تببین نهادی نظریه پردازان کارآفرینی بازنمود یافته و از این طریق، رویکرد نهادی به کارآفرینی، در ادبیات اخیر کارآفرینی گسترش یافته است.

کلمه های کلیدی:
کارآفرینی توسعه نهادها نورث
 20131109095420-9884-8.pdf (نوع: PDF  حجم: 264KB)
 

کارآفرینی، دانش و رشد اقتصادی

سال نشر : 1389

شابک : 9786005914016

تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی

دریافت فایل ضمیمه :
 


خلاصه

قابلیت یک جامعه برای افزایش ثروت و رفاه در گذر زمان، تا اندازه قابل توجهی با توان بالقوه آن برای توسعه، بهره‌برداری و اشاعه دانش مرتبط است که در نتیجه بر روند رشد آن تأثیر می‌گذارد. بلندترین گامی که در مسیر تکامل بشریت برداشته شده، پیش‌زمینه‌ای از مباحث دامنه‌دار و برجسته علمی و پیشرفت‌های فنی داشته است. مراحل جهش علمی، از توسعه اقتصادی تبعیت می‌کنند که خصوصیت آن عدم قطعیت، تجربیات بازار، بازتوزیع ثروت و ایجاد ساختارها و صنایع جدید است. این الگو بازتاب روند تکامل طی اولین و دومین انقلاب صنعتی در قرن‌های 18 و 19 است و خصوصیت بارز انقلاب «سوم» یعنی انقلاب دیجیتال پیش رو خواهد بود.
به‌رغم این حقیقت که در نظام‌های اقتصادی این پیش‌فرض کلی وجود دارد که فرایندهای سطح خُرد نقش مهمی در اشاعه دانش ایفا می‌کنند و لذا فرایند رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهند، نمی‌توان چهارچوب نظری محکمی را در کنار تحلیل‌های تجربی برای حمایت از این ادعا مطرح کرد. متغیرهای اقتصادی دانش، کارآفرینی و رشد اقتصادی از دیرباز به عنوان موجودیت‌های مختلف و متمایز تلقی شده‌اند. تا 10 یا 15 سال اخیر، منابع علمی مستقلی وجود نداشت که هدف آنها یکپارچه‌سازی این مفاهیم در چهارچوبی منسجم باشد. سنت‌ها و دیدگاه‌های آکادمیک مختلف در تکمیل درک ما از چگونگی ارتباط کارآفرینی علمی و فرایند رشد نقش ایفا کرده‌اند و می‌توان از دل این دورنمایه‌ها به نتیجه‌گیری‌های مناسب از حیث خط‌مشی رسید.
هدف اصلی متن حاضر، روشن کردن پیشرفت‌های اخیر در زمینه درک ما از نیروهایی است که در خلق دانش و اشاعه و تجاری کردن آن نقش داشته‌اند و اینکه نقش کارآفرین را در این فرایندهای پویا بررسی کنیم. به علاوه به بررسی این موضوع خواهم پرداخت که این دورنمایه‌ها چگونه در قالب مدل‌های موجود قرار می‌گیرند. این مطلب نشان‌گر یک مدل توسعه دانش‌محور و تغییریافته است که در بنیان‌های اقتصاد خُرد ریشه دارد و می‌توان از دل آنها به فرضیه‌هایی رسید که از نظر تجربی قابل امتحان هستند و با توجه به تعامل و رابطه درونی میان دانش، کارآفرینی، دینامیسم‌های صنعتی و رشد در سطح منطقه‌ای و ملی می‌توان به آنها دست پیدا کرد؛ لذا درک فرایند رشد نیازمند چهارچوب تحلیلی خُرد و کلان است که به‌خوبی تعریف شده باشد.
صرف‌نظر از نقش عمده‌ای که جوزف شومپیتر در اوایل قرن بیستم در تبیین تأثیر اقتصادی کارآفرینی ایفا کرد و موضوعات مربوط به این مقوله برای مدت طولانی در جریانات اصلی اقتصادی نادیده گرفته شده‌اند. الگوی توازن کلی که حداقل به مدت نیم‌قرن بر فرایندهای اقتصادی مسلط بود و هنوز هم تا اندازه زیادی این نفوذ را حفظ کرده ـ جای کمی برای کارآفرین باقی می‌گذارد. در دهه گذشته، علاقه به تعیین سهم کارآفرین در فرایندهای پویای صنعتی و توسعه اقتصادی، در میان چهره‌های آکادمیک و سیاست‌گذاران احیا شده است. نکته جالب این است که فرایندهای توصیف‌شده توسط شومپیتر (1911)، ارتباط زیادی با نظریه رشد دانش‌محور کنونی دارند (Romer, 1986, 1990). همچنین می‌توان به گرایشی در متون علمی نظری اشاره کرد که به شکلی عیان‌تر به دنبال وارد کردن کارآفرین به یک زمینه رشد است.
مثلاً اشمیتز (1989) مدلی را مطرح می‌کند که در آن افزایش سهم کارآفرینان منجر به افزایش رشد در درازمدت (از طریق تقلید) می‌شود. لوکاس (1988) هم میان کارآفرینان و ارزش‌های «متداول‌تر» ارتباط قائل می‌شود و بر موارد بیرونی تأکید می‌کند که ریشه در شکل خاصی از سرمایه انسانی دارند که ما آنها را کارآفرینان می‌خوانیم. او همچنین در این‌باره بحث می‌کند که این امر تا چه میزان می‌تواند بازتاب نرخ رشدهای متفاوت کشورها باشد. آنچه در متون علمی رشد «مدل‌های نئوشومپیتریانی رشد درون‌زا» ، یا مدل «نردبان کیفیت» و اجازه ورود از طریق کیفیت ارتقا یافته و جدید محصولات را می‌دهد نیز تلاش دیگری در این زمینه است (Segerstrom (et al) 1990-1991, Aghion and Howitt, 1992; Segerstrom, 1995). بااین‌حال این مدل‌های متأخر، بیشتر به رفتار شرکت‌های بزرگ متصدی از جمله تحقیق و توسعه‌ها توجه دارند تا به کارآفرین «اصیل و واقعی».
برای بررسی شرایط، خصوصیات، محرک‌ها و اثرات ایجاد دانش، نوآوری‌ها، کارآفرینی و تأثیر متعاقب آنها بر پویایی‌ها و رشد صنعتی، نیازمند درون‌مایه‌هایی از رشته‌های مختلف هستیم؛ رشته‌هایی که در وهله نخست مورد توجه قرار می‌گیرند علم اقتصاد، جغرافیای اقتصادی و مدیریت بازرگانی و اجرای تجارت هستند. موضوع اصلی این بررسی مربوط به متون علمی اقتصادی است که هدف آنها تعیین بنیان اقتصاد خُرد رشد، تعیین میزان ناکامی مدل‌های کنونی از این حیث و پیشنهادهایی برای بهبود امور است.
رشد قابل درک نخواهد بود اگر «کنشگر اصلی تغییر» ـ کارآفرین ـ از فرایند دور باشند. این همچنین بدان معنی است که فرایندهای تکامل مبتنی بر مسائل خُرد مثل رفتار و تجربیات فردی و «تخریب خلاقانه» مبدل به شالوده درک رشد می‌شوند. شاید شومپیتر در این زمینه (1947: 149) بیش از سایر اقتصاددانان، به صراحت درباره کارکرد اقتصادی ویژه کارآفرین صحبت می‌کند: «فرد مبتکر، ایده تولید می‌کند و کارآفرین کارها را عملی می‌کند»، یک ایده یا مسئله علمی به خودی خود هیچ ارزشی برای عمل اقتصادی ندارد». لذا شومپیتر تفکیک روشنی میان کارآفرین و خالق دانش قائل می‌شود و آنها را با توجه به دستاوردهای علمی‌شان تعریف می‌کند.
این دیدگاه که کارآفرین می‌تواند نقش مهمی در یک اقتصاد دانش‌محور داشته باشد، موجب شکل‌گیری آگاهی متعارف می‌شود. مثلاً گالبریث (1967)، ویلیامسون (1968) و چندلر (1977) معتقدند بهره‌برداری شرکت‌های بزرگ از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس، ناگزیر به موتور اصلی محرک نوآوری‌ها و تغییر فناورانه تبدیل خواهد شد. اگرچه جوزف شومپیتر (1942) در این دیدگاه با آنها اشتراک نظر داشت هرچند درباره عایدی سودمندانه این فرایند، بیش از همکارانش شک و تردید داشت. شومپیتر بیشتر می‌ترسید که جایگزین شدن شرکت‌های کوچک و متوسط به جای شرکت‌های بزرگ، تأثیر منفی بر ارزش‌ها، نوآوری و تغییرات فناوری کارآفرینی بگذارد. گرچه اینها نظرات اولیه محققان برجسته هستند اما شواهد تجربی وجود دارد مبنی بر اینکه توسعه از اوایل دهه 79 در بیشتر کشورهای صنعتی شکل معکوس به خود گرفته است (Evans 1991; Loveman & Sengenberger 1991, Brown et al, 1990). به نظر می‌رسد دوره شکوفایی رشد به اتمام رسیده و ریسک موجود در کارآفرینی روزبه‌روز بیشتر به عنوان مقوله‌ای تفکیک‌نشدنی از رشد و رفاه اقتصادی مطرح می‌شود.
کتاب حاضر به چهار بخش مجزا تقسیم می‌شود. بخش دوم کتاب به بررسی جنبه‌های نظری کارآفرینی، دانش، رشد منطقه‌ای و ملی و اینکه ساختارهای متراکم چگونه بر رشد تأثیر می‌گذارند، می‌پردازد. این بخش متکی بر پیشرفت‌های رخ‌داده در زمینه جغرافیای اقتصادی است و رشد درون‌زا را با یافته‌های علم اقتصاد تکاملی، اقتصاد کارآفرینانه، اقتصاد نهادی و اقتصاد منطقه‌ای در کنار هم می‌سنجد. در بخش سوم نیز به شیوه مشابه و مبنایی سازماندهی می‌شود اما به یافته‌های تجربی و به وجوه مشترک کارآفرینی، دانش و رشد می‌پردازد. در بخش چهارم، کاربردهای سیاستی همراه با بسط این مطلب که چگونه باید خط‌مشی‌ها را طراحی کرد تا هم به انباشت دانش و گسترش و اشاعه آن کمک کنند، بررسی می‌شوند. هدف بخش پنجم نیز تعریف برخی شکاف‌های عمده دانش است که تحقیقات علمی آتی باید به آن بپردازند و در آخر، بخش ششم نتیجه‌گیری را از مباحث ارائه می‌دهد.

نویسنده: پوتنوس برونرهلم
ترجمه: افشین حیدرپور

                                                 اثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه گذاری 

 

     فایل : 183251736.Ebook9.pdf 183251736.Ebook9.pdf
    ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
             تهیه و تدوین : آقای سید آیت اله تجلی
همکاران : آقای صمد عزیزنژاد آقای آرش میرشمسی

                                                  سرمایه داری شایسته راهکاری برای تحول در نظام اقتصادی

   فایل : 1923ff55fc233a039b7e80f361984e48.pdf 1923ff55fc233a039b7e80f361984e48.pdf
     ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
   مترجم : خانم زهرا کریمی موغاری
مؤلف(ان) : آقای سباستین دولین آقای هانسیورگ هر کریستیان کلرمان

 


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟