نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۱۱/۹ تعداد بازدید: 9967
  • Share/Save/Bookmark


آموزش کوتاه مدت (سمینار وکارگاه )

vv9v8v09fq:CMS_Content:1;2;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030;2031;2032;2033;2034;2035;2036;2037;2038;2039;2040;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2060;2061;2062;2063;2064;2065;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;2073;2074;2075;2076;2077;2078;2079;2080;2081;2082;2083;2084;2085;2086;2087;2088;2089;2090;2091;2092;2093;2094;2095;2096;2097;2098;2099;2100;2101;2102;2103;2104;2105;2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2128;2129;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2138;2139;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2148;2149;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2158;2159;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2178;2179;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2188;2189;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2198;2199;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2208;2209;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2218;2219;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2228;2229;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2238;2239;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2248;2249;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2258;2259;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2268;2269;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2278;2279;2280;2281;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2290;2291;2292;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2299;2300;2301;2302;2303;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2318;2319;2320;2321;2322;2323;2324;2325;2326;2327;2328;2329;2330;2331;2332;2333;2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2515;2516;2517;2518;2519;2520;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2539;2540;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2551;2552;2553;2554;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2640;2641;2642;2643;2644;2645;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2668;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2675;2676;2677;2678;2679;2680;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2687;2688;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2697;2698;2699;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2707;2708;2709;2710;2711;2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718;2719;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2735;2736;2737;2738;2739;2740;2741;2742;2743;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2755;2756;2757;2758;2759;2760;2761;2762;2763;2764;2765;2766;2767;2768;2769;2770;2771;2772;2773;2774;2775;2776;2777;2778;2779;2780;2781;2782;2783;2784;2785;2786;2787;2788;2789;2790;2791;2792;2793;2794;2795;2796;2797;2798;2799;2800;2801;2802;2803;2804;2805;2806;2807;2808;2809;2810;2811;2812;2813;2814;2815;2816;2817;2818;2819;2820;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2827;2828;2829;2830;2831;2832;2833;2834;2835;2836;2837;2838;2839;2840;2841;2842;2843;2844;2845;2846;2847;2848;2849;2850;2851;2852;2853;2854;2855;2856;2857;2858;2859;2860;2861;2862;2863;2864;2865;2866;2867;2868;2869;2870;2871;2872;2873;2874;2875;2876;2877;2878;2879;2880;2881;2882;2883;2884;2885;2886;2887;2888;2889;2890;2891;2892;2893;2894;2895;2896;2897;2898;2899;2900;2901;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2950;2951;2952;2953;2954;2955;2956;2957;2958;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3025;3026;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3040;3041;3042;3043;3044;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3053;3054;3055;3056;3057;3058;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3065;3066;3067;3068;3069;3070;3071;3072;3073;3074;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3081;3082;3083;3084;3085;3086;3087;3088;3089;3090;3091;3092;3093;3094;3095;3096;3097;3098;3099;3100;3101;3102;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3175;3176;3177;3178;3179;3180;3181;3182;3183;3184;3185;3186;3187;3188;3189;3190;3191;3192;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3199;3200;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3209;3210;3211;3212;3213;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3223;3224;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3231;3232;3233;3234;3235;3236;3237;3238;3239;3240;3241;3242;3243;3244;3245;3246;3247;3248;3249;3250;3251;3252;3253;3254;3255;3256;3257;3258;3259;3260;3261;3262;3263;3264;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3271;3272;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3281;3282;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3291;3292;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3301;3302;3303;3304;3305;3306;3307;3308;3309;3310;3311;3312;3313;3314;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3321;3322;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3352;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3363;3364;3365;3366;3367;3368;3369;3370;3371;3372;3373;3374;3375;3376;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3383;3384;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3395;3396;3397;3398;3399;3400;3401;3402;3403;3404;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3433;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3447;3449;3456;3457;3461;3462;3465;3473;3476;3481;3482;3484;3490;3491;3494;3503;3505;3506;3513;3514;3522;3523;3529;3534;3541;3542;3544;3545;3546;3553;3557;3

آموزش کوتاه مدت (سمینار وکارگاه(

آموزش‌های کوتاه مدت (سمینار و کارگاه)

  كارگاه آموزشي :

توليد بدون كارخانه  ويژه كارآفرينان
     
راهكاري براي: كاهش حجم سرمايه گذاري
 
كاهش ريسك سرمايه گذاريحذف ساخت و سازكارخانه و مشكلات ناشي از آن

"توليد بدون كارخانه" به عنوان مدل جديدي از كسب و كار كه به ويژه طي چند دهه اخير توسط "توليدكنندگان بدون كارخانه" در جهان مورد توجه قرار گرفته با اتخاذ استراتژي برون‌سپاري كامل بخش ساخت و توجه به بخش هاي ديگر زنجيره ارزش كه ارزش  بيشتري براي بنگاه توليد ميكنند به دنبال پاسخگوئي به نيازهاي كنوني جامعه و ارائه محصولات رقابتي مبتني بر نيازهاي مشتريان ميباشد.اتخاذ استراتژي برون‌سپاري كامل بخش ساخت و حسب مورد ساير بخشهاي زنجيره ارزش اين امكان را به سرمايه گذاران و كارآفرينان در بخش هاي مختلف توليدي- صنعتي مي دهد تا از درگير كردن منابع مالي خود در بخش هاي ساخت و توليد خودداري كرده و حجم سرمايه گذاري ثابت خود را به حداقل ممكن كاهش دهند.چنين امري به ويژه براي كارآفرينان كه تامين منابع مالي يكي از موضوعات مهم و اساسي براي آنها ميباشد از اهميت بالائي برخوردار است.


محتواي كارگاه :
 مروري بر مفاهيم پايه اي كسب و كارهاي توليدي (زنجیره ارزش و تجزيه و تحليل آن، زنجیره تامین،                      یکپارچه سازی عمودی، تفکیک عمودی، طراحی انفصالی محصول، تفکیک پذیری زنجیره ارزش، برون   سپاری، سازمان های مجازی، برند، فرانشيز، رويالتي، تحقيق و توسعه و . . .)معرفي كسب و كارهاي مبتني بر برون سپاري (كسب و كارهاي سفارش دهنده و كسب و كارهاي سفارش گيرنده(معرفي توليد بدون كارخانهزمينه‌هاي استفاده از توليد بدون كارخانهمقياس كسب و كارهاي توليدي بدون كارخانهمزايا و منافع توليد بدون كارخانهماتريس سرمايه گذاري -كارآفرينيچالشهاي توليد بدون كارخانهمورد كاوي و معرفي نمونه‌هاي داخلي و خارجي
 
ارائه كننده : آقاي مهندس سيد مسعود شفيعي

·      اصول نوشتن قراردادها و تفاهم‌‌نامه‌های همکاری: معرفی بخش‌های مختلف و نیازمندی‌های هر یک از انواع قراردادها. نحوه نگارش و استفاده از ادبیات مناسب در تنظیم متن یک قرارداد همکاری. استفاده از عبارات روشن و غیرمبهم در متن قرارداد. مواردی که هنگام تنظیم قرارداد باید به آن‌ها توجه داشت و باید در قرارداد گنجانده شود.

·     معافیت‌های مالیاتی را بشناسیم: یکی از موارد مهمی که در راه‌اندازي و مديريت هر كسب و كار  باید به آن توجه کرد، نحوه پرداخت مالیات است. يك فرد اطلاع کلی از قوانین مالیاتی داشته باشد، تا بداند پرداخت چه وجوهی به عنوان مالیات بر عهده او (به عنوان صاحب یک کسب و کار) است و همچنین از چه معافیت‌ها و یا مزایایی در پرداخت مالیات می‌تواند استفاده نماید. در كارگاه در مورد قانون ماليات و نكاتي كه بايد در مورد پرداخت ماليات و تهيه صورت‌هاي مالي به آن توجه كرد، مطالب مفيد ارائه مي‌گردد.

·         کارآفرینی اینترنتی: هدف این کارگاه آشنايی با نحوه راه ­اندازي و کسب و کارهاي اينترنتي و انواع مدلهاي کسب و کار در اينترنت وشرکتهاي نوآور در اينترنت است. در این کارگاه در مورد مهارت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب و کار اینترنتی و عوامل موفقیت در آن، انتخاب ایده و برنامه‌ریزی، طرح کسب و کار، مدل‌های کسب و کار اینترنتی، مدل‌های واسطه‌گری، مدل‌های تبیلغات، مدل‌های تولید کننده‌،  مدل‌های ارتباطی و... بحث می‌شود.

·         حقوق تجارت: اطلاع از قوانين و مقررات مرتبط با حوزه فعاليت، در موفقيت هر كسب و كار نقش اساسي و محوري دارد. كسي که قصد راه‌اندازي يك كسب و كار را دارد بايد پيش از دست به كار شدن، آشنايي كلي و اجمالي با قوانين مربوطه داشته باشد. اين آشنايي از دو جهت اهميت دارد؛ اول آن كه آشنايي با قوانين سبب مي‌شود تا كسب و كار شما در مراحل اوليه فعاليت، با مشكلاتي كه معمولا كسب و كارهاي نوپا با آن درگير مي‌شوند، مواجه نشود. چرا که شمار نسبتا زيادي از مشكلات معمول ميان كسب و كارهاي نوپا، مربوط به عدم آشنايي کافی با قوانين و مقررات، مانند قوانين بيمه و ماليات می‌شود. دوم آن كه آشنايي كافي با قوانين به شما كمك مي‌كند تا حقوق خود را بهتر بشناسيد و بتوانيد از فرصت‌هاي پيش روي كسب و كار خود به خوبي استفاده كنيد و همچنین با تهديدات احتمالي مقابله نماييد. از میان قوانین متعدد، آشنایی شما به عنوان صاحب کسب و کار، با قوانین مالیات، بیمه تامین اجتماعی، تجارت و قانون چک اهمیت فراوان دارد. در اين كارگاه تلاش مي‌شود تا اجمالا بخش‌هاي مهم‌تر اين قوانين معرفي شوند.

·    مديريت زمان: هدف این دوره بررسي نحوه فعلي صرف زمان، شناسايي عوامل اتلاف و برنامه­ريزي و اقدام جهت كاهش عوامل تأخير و مقابله با عوامل اتلاف زمان به­منظور استفاده بهينه زمان در زندگي شخصي و كاري است. در این کارگاه به مواردی همچون تعریف و اهمیت مدیریت زمان در شرایط زندگی و کار، فواید مدیریت زمان و اهمیت مفهوم ارزش  زمانی، تست شخصیت و مدیریت زمان، اصول و مراحل مدیریت زمان، روش­هاي خودباوري، خودآگاهي و خلاقيت در استفاده بهينه از زمان، رنامه­ريزي برای تبديل شدن به مدير زمان موفق، معرفي ربايندگان زمان و راه مقابله با آن­ها پرداخته می‌شود.

·          کار تیمی: هدف این دوره شناسايي برتري­هاي تشكل­هايي از افراد با تخصص­ها و توانمندي­هاي گوناگون و هماهنگي آنها براي ارتقاي بهره­وري، تسريع در انجام فعاليت­ها در زمان مشخص و تحليل گره­هاي كور و رمز موفقيت در نقشه راه با ارائه الگوهاي موفق است. سرفصل‌های این کارگاه عبارتند از: تعريف و اهميت كار تيمي و حل مسائل با تفكر گروهي، بررسي تفاوت گروه و تيم، كار تيمي و كار گروهي از نظر مفهومي، ارائه چند مدل كار تيمي، شخصيت­شناسي و روانشناسي افراد تيم، بررسي فنون تصميم‌گيري و برنامه­ريزي تيمي.

·          پرورش خلاقیت و روش‌های آن: خلاقيت به معناي توانايي ترکيب ايده‌ها در يک روش منحصر به فرد يا ايجاد پيوستگي بين ايده‌هاست. گرچه زمینه‌های ارثی و استعداد نقش مهمی در خلاقیت افراد دارند، لیکن با بکارگیری روش‌های مناسب می‌توان موجب شکوفایی خلاقیت در افراد و پروش آن شد. در این کارگاه به اصول و مباني خلاقيت، منابع و منشاء­هاي منجر به خلاقيت، موانع خلاقيت از جنب­هاي مختلف و روش‌های شکوفایی خلاقیت مانند طوفان فکری، شش کلاه تفکر، تکنیک تفکر موازی، تکنیک ارتباط اجباری، تکنیک اسکمپر و... پرداخته می‌شود.

·         چگونه فاصله میان رهبری کارآفرینانه و رهبری سازمانی را می‌توان پر کرد؟ از جمله چالش‌هاي پيش روي كارآفرينان موفق، مواجه شدن با رشد كسب و كار خود و تبعات آن است. رشد كسب و كاري كه با يك اندازه كوچك شروع به فعاليت كرده و به دليل كسب موفقيت در در حال رشد است، شرايط را براي آن كسب و كار به ويژه از لحاظ مديريتي به نحوي دگرگون مي‌كند كه بازبيني و اصلاح بسياري از فرايندها براي اجتناب از بحران ضروري است. رهبري يك سازمان در حال رشد و رسيدن به بلوغ چيزي سواي رهبري كارآفرينانه است و اين چيزي است كه بايد مد نظر مديران آن كسب و كار قرار گيرد. در كارگاه تلاش مي‌شود صورت اين مساله تشريح گردد و پيشنهادها و راه حل‌هاي مناسب براي جلوگيري از بروز بحران و عبور از اين حالت گذار ارائه گردد.

·    چگونه بیانیه ماموریت و چشم‌انداز را تدوین کنیم؟

·   ابرازهای بازاریابی کم‌هزینه و بی‌هزینه

·   طرح کسب و کار در ده گام

·    چگونه برای کسب و کارتان در اینترنت بازاریابی کنید

·   راه‌های جستجوی موثر در اینترنت

·    نظام‌های انگیزش کارکنان

·         ارزیابی، مدیریت و بهبود عملکرد

·                 تجاری‌سازی ایده‌ها

·                 مهندسي فروش

·                رفتار مصرف‌كننده

·                اصول و فنون تبليغات و ترويج محصول

·                 اصول و فنون مذاكره و ارتباطات

·              برنامه ريزي و تفكر استراتژيك

·               بودجه ريزي در سازمان

·                 اصول طراحي سازمان

·                 بررسي رويكردهاي رفتاري در سازمان

·        اداره موثر منابع انساني

·        بازاريابي اثر بخش

·        مديريت مالي بنگاهها و سرمايه گذاري

·                 تدوين طرح كسب و كار

·                مديريت تعالي سازماني

·                رهبري و تحول در سازمان

·                 كسب و كار الكترونيك

·              مديريت استراتژيك بازاريابي

·               مديريت بازاريابي

·             تحقيقات بازاريابي

·                 ارتباطات بازاريابي و تدوين استراتژي تبليغات

·                 بازاريابي بين المللي

·                اجراي استراتژي

·                تأثير هوش هيجاني و هوش رقابتي در مديريت

·               مفاهیم کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار

ردیف

نام دوره

حدنصاب برگزاری دوره (نفر)

تعداد ساعت دوره

1

توليد بدون كارخانه  ويژه كارآفرينان

10-15

8

2

اصول نوشتن قراردادها و تفاهم‌‌نامه‌های همکاری

10

6

3

معافیت‌های مالیاتی

10

6

4

کارآفرینی اینترنتی

10

20

5

حقوق تجارت

10

10

6

کسب و کارهای مجازی

10

15

7

شناسایی فرصت های کارآفرینانه

10

15

8

روش های کمی تصمیم گیری مدیران

10

15

9

استقرار و ایجاد کسب و کارهای جدید(خدماتی، صنعتی، کشاورزی و ...)

10

15

10

تحلیل محیط کسب و کار

10

15

11

مبانی کارآفرینی سازمانی

10

15

12

کارآفرینی شرکتی

10

15

13

مبانی تصمیم گیری

10

15

14

مدیریت فکر

10

15

15

مدیریت زمان

10

10

16

مدیریت دانش

 

 

17

کار تیمی

10

20

18

پرورش خلاقیت و روش‌های آن

10

20

19

چگونه می‌توان فاصله میان رهبری کارآفرینانه و رهبری سازمانی را پر کرد؟

10

6

20

چگونه بیانیه ماموریت و چشم‌انداز را تدوین کنیم؟

10

6

21

ابرازهای بازاریابی کم‌هزینه و بی‌هزینه

10

6

22

طرح کسب و کار در ده گام

10

20

23

چگونه برای کسب و کارتان در اینترنت بازاریابی کنید

10

15

24

راه‌های جستجوی موثر در اینترنت

10

6

25

نظام‌های انگیزش کارکنان

10

8

26

ارزیابی، مدیریت و بهبود عملکرد

10

6

27

تجاری‌سازی ایده‌ها

10

6

28

مهندسي فروش

10

10

29

رفتار مصرف‌كننده

10

6

30

اصول و فنون تبليغات و ترويج محصول

10

10

31

اصول و فنون مذاكره و ارتباطات

10

10

32

برنامه ريزي و تفكر استراتژيك

10

20

33

بودجه ريزي در سازمان

10

10

34

اصول طراحي سازمان

10

6

35

بررسي رويكردهاي رفتاري در سازمان

10

10

36

اداره موثر منابع انساني

10

20

37

رهبري و تحول در سازمان

10

15

38

بازاريابي اثر بخش

10

20

39

مديريت استراتژيك بازاريابي

10

20

40

مديريت بازاريابي

10

20

41

مديريت مالي بنگاهها و سرمايه گذاري

10

20

42

تدوين طرح كسب و كار

10

20

43

مديريت تعالي سازماني

10

15

44

كسب و كار الكترونيك

10

20

45

تحقيقات بازاريابي

10

15

46

ارتباطات بازاريابي و تدوين استراتژي تبليغات

10

10

47

بازاريابي بين المللي

10

10

48

اجراي استراتژي

10

10

49

تأثير هوش هيجاني و هوش رقابتي در مديريت

10

6

50

مفاهیم کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار

10

20

51

آموزش نرم افزار SPSS

15

15

52

آموزش نرم افزار LISREL

15

15

53

آموزش نرم افزار PLS

15

15

54

آموزش نرم افزار AHP

15

15

55

آموزش نرم افزار فتوشاپ

15

 

 

 

 

 


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟