نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۲ تعداد بازدید: 740
  • Share/Save/Bookmark


سومین کارآفرینی، ارزش آفرینی، پایداری کسب وکار

vv9v8v09fq:CMS_Content:1;2;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030;2031;2032;2033;2034;2035;2036;2037;2038;2039;2040;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2060;2061;2062;2063;2064;2065;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;2073;2074;2075;2076;2077;2078;2079;2080;2081;2082;2083;2084;2085;2086;2087;2088;2089;2090;2091;2092;2093;2094;2095;2096;2097;2098;2099;2100;2101;2102;2103;2104;2105;2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2128;2129;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2138;2139;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2148;2149;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2158;2159;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2178;2179;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2188;2189;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2198;2199;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2208;2209;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2218;2219;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2228;2229;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2238;2239;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2248;2249;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2258;2259;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2268;2269;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2278;2279;2280;2281;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2290;2291;2292;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2299;2300;2301;2302;2303;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2318;2319;2320;2321;2322;2323;2324;2325;2326;2327;2328;2329;2330;2331;2332;2333;2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2515;2516;2517;2518;2519;2520;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2539;2540;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2551;2552;2553;2554;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2640;2641;2642;2643;2644;2645;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2668;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2675;2676;2677;2678;2679;2680;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2687;2688;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2697;2698;2699;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2707;2708;2709;2710;2711;2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718;2719;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2735;2736;2737;2738;2739;2740;2741;2742;2743;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2755;2756;2757;2758;2759;2760;2761;2762;2763;2764;2765;2766;2767;2768;2769;2770;2771;2772;2773;2774;2775;2776;2777;2778;2779;2780;2781;2782;2783;2784;2785;2786;2787;2788;2789;2790;2791;2792;2793;2794;2795;2796;2797;2798;2799;2800;2801;2802;2803;2804;2805;2806;2807;2808;2809;2810;2811;2812;2813;2814;2815;2816;2817;2818;2819;2820;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2827;2828;2829;2830;2831;2832;2833;2834;2835;2836;2837;2838;2839;2840;2841;2842;2843;2844;2845;2846;2847;2848;2849;2850;2851;2852;2853;2854;2855;2856;2857;2858;2859;2860;2861;2862;2863;2864;2865;2866;2867;2868;2869;2870;2871;2872;2873;2874;2875;2876;2877;2878;2879;2880;2881;2882;2883;2884;2885;2886;2887;2888;2889;2890;2891;2892;2893;2894;2895;2896;2897;2898;2899;2900;2901;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2950;2951;2952;2953;2954;2955;2956;2957;2958;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3025;3026;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3040;3041;3042;3043;3044;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3053;3054;3055;3056;3057;3058;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3065;3066;3067;3068;3069;3070;3071;3072;3073;3074;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3081;3082;3083;3084;3085;3086;3087;3088;3089;3090;3091;3092;3093;3094;3095;3096;3097;3098;3099;3100;3101;3102;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3175;3176;3177;3178;3179;3180;3181;3182;3183;3184;3185;3186;3187;3188;3189;3190;3191;3192;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3199;3200;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3209;3210;3211;3212;3213;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3223;3224;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3231;3232;3233;3234;3235;3236;3237;3238;3239;3240;3241;3242;3243;3244;3245;3246;3247;3248;3249;3250;3251;3252;3253;3254;3255;3256;3257;3258;3259;3260;3261;3262;3263;3264;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3271;3272;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3281;3282;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3291;3292;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3301;3302;3303;3304;3305;3306;3307;3308;3309;3310;3311;3312;3313;3314;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3321;3322;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3352;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3363;3364;3365;3366;3367;3368;3369;3370;3371;3372;3373;3374;3375;3376;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3383;3384;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3395;3396;3397;3398;3399;3400;3401;3402;3403;3404;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3433;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3447;3449;3456;3457;3461;3462;3465;3473;3476;3481;3482;3484;3490;3491;3494;3503;3505;3506;3513;3514;3522;3523;3529;3534;3541;3542;3544;3545;3546;3553;3557;3

 

سومین کارآفرینی، ارزش آفرینی، پایداری کسب وکار

سومین همایش کارآفرینی، ارزش آفرینی و پایداری در کسب وکار توسط خانه کارآفرینان ایران در روز دوشنبه مورخ 21 شهریور ماه 1396 در تالار ایوان شمس برگزار شد. در این همایش که مددجویان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره)، مسئولین و کارکنان خانه کارآفرینان ایران، مسئولین خودکفایی مناطق 13 (جناب آقای یوسفی)، 17 (جناب آقای عباسی) کمیته امداد امام خمینی (ره) ،اساتید دانشگاه تهران حضور داشتند، در ابتدا پس از ورود مهمانان به تالار، پک های آموزشی، و پذیرایی نوبت اول توزیع گردید، پس از ورود مهمانان به سالن، روشها و تکنیک های پایدارسازی کسب وکار و کسب درآمد آموزش داده شد. جناب آقای دکتر کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و قائم مقام مدیرعامل خانه کارآفرینان ایران، جناب آقای دکترشفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور تخصصی خانه کارآفرینان در مناطق کمیته امداد امام خمینی (ره)، جناب آقای دکتر خانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر وحدت کار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و سرکار خانم جوان معون آموزشی و مشاوره ای خانه کارآفرینان ایران به ایراد سخنرانی پرداختند. در طی مراسم، برخی از مدعوین به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد، پس از پذیرایی نوبت دوم از مهمانان، طرحهای موفق کارآفرینی مناطق 17،15،13، 9و 21 معرفی شدند.

 

خلاقیت، نوآوری و توسعه کسب وکار

جناب آقای دکتر وحدت کار به لزوم خلاقیت و استفاده از تکنیک های خلاقیت در توسعه کسب وکار پرداختند. ایشان بیان کردند که "خلاقیت در مرزهای تاریکی متولد می شود. در انتهای بن بست ها و در آنجا که به نظر می رسد راه دیگری نیست". در واقع نوآوری و خلاقیت جایی شکوفا می شود که راه های کهنه و قدیمی پاسخگوی نیاز فعلی یا خواسته موجود نیست، یا براورده شدن آن به زمان و صرف هزینه زیادی محتاج است ایشان پس از تمایز قائل شدن بین شانس و خلاقیت و تفکر خلاقی که سبب موفقیت می گردد، به بیان خصوصیات فرد خلاق پرداختند. به نظر ایشان یکی از خصوصیات بارز افراد خلاق، آن است که توانایی "نوع دیگر دیدن"، در آن ها زنده و فعال است. منظور از "نوع دیگر دیدن" این است که تنها به یک حالت، به یک تعریف و یک تعبیر از رویدادها اکتفا نکرده و از خود پرسید که غیر از این، چه تعبیر دیگری می‌تواند برای این رویداد خاص وجود داشته باشد. تکنیکی وجود دارد که فرایند اخیر را در انسان فعال می‌سازد. این تکنیک ساده، پرسیدن یک سؤال از خود، در هنگام مواجهه با مسائل و موضوعات است. این سؤال حرکت‌دهنده در جهت توسعه نگاه انسان، سؤال "دیگه چی؟" است که موتور تفکر خلاق فرد را روشن می کند و از این طریق شخص،

 

خود را وادار می‌سازد که به دنبال برداشت‌ها و تعابیر دیگری از موضوع برود و به یک تعبیر، بسنده نکند. هر چه در مورد یک موضوع، تعداد تکرار این سؤال، بیشتر باشد دستاورد آن بیشتر خواهد بوداین دستاورد، دستیابی به ایده‌های هرچه بیشتر است. البته این امر، اسبابی دارد که از اصلی‌ترین آن ها، پرهیز از تعجیل برای به پایان رساندن حل مسئله است. باید به خود، زمان کافی جهت دستیابی به راه حل‌های هر چه بیشتر را داد، حوصله داشت و تمام توان خود را دراین راستا به کار گرفت. در زمان ایراد سخنرانی دکتر وحدت کار، جناب آقای اسماعیل خورشیدی به عنوان یکی از نخبگان و مخترعان معرفی شدند و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

 

کارآفرینی چیست

سرکار خانم جوان، معاون آموزشی ومشاوره ای خانه کارآفرینان ایران، پس از معرفی خانه کارآفرینان ایران به عنوان اولین تشکل غیردولتی در کشور، به بیان اهداف و رسالت خانه کارآفرینان پرداختند. ایشان مطرح کردند که عصاره اصلی کارآفرینی در درک و شناخت درست فرصتها می باشد که لازمه آن نگاهی ریزبین به محیط می باشد. خانم جوان سپس به بیان شرایطی پرداختند که یک کارآفرین باید در نظر بگیرد، همچنین خصوصیاتی که کارآفرین باید داشته باشد. خصوصیاتی که ایشان برشمردند عبارت از صبر، تحمل ابهام و ریسک پذیری بودند.

بازاریابی و فروش، معضل کسب وکارهای کوچک

آقای دکتر شفیعی، با بیان این نکته که کسب و کار های کوچک در مقابل تغییرات درآمد بسیار آسیب پذیر هستند، به نقش بازاریابی در کسب درآمد کسب وکارهای کوچک تاکید می کند و بیان می کند که: کسب و کارهای کوچک غالبا به علت اینکه تفکر سیستمی در پشت آنها وجود ندارد گرفتار مشکلات و معضلات زیادی می شوند و در اغلب اوقات تقصیر را به گردن بد بودن اوضاع بازار ، خالی بودن جیب مردم و … می اندازند. درحالی که با اندکی جستجو می توان فروشگاه ها یا شرکت های بزرگی را در همان حوزه پیدا کرد که فروش بسیار بالایی دارد و سود بسیار زیادی از طریق همان کسب و کار کسب می کند. در این راستا، 5 روش بازاریابی و کسب درآمد را برای کسب وکارهای کوچک معرفی می کند: 1) دریافت اطلاعات تماس مشتری 2) برگزاری حراج یا تخفیف دوره ای 3) افزایش قیمت محصولات و خدمات اما قبل از افزایش به مشتزری فرصت خرید داده شود 4) به جای فروش تکی، فروش به صورت پکیج 5) فروش یا اجاره وسایل اضافی

سخنرانی آقای دکتر شفیعی با پرسش هایی از طرف مدعوین و حاضرین در همایش و پاسخ های جناب دکتر شفیعی به پایان رسید.

  

کسب وکارهای کوچک، و خوشه سازی

آقای دکتر مسلم خانی سخنرانی خود را با طرح سوالاتی از قبیل؛چه کنیم که مشاغل خرد پایدار بماند یا اینکه اسباب رسیدن به درآمدهای بزرگ باشد؟ چگونه مشکلات مشاغل خرد را بشناسیم و از چه طریق برای آنها چاره‌جویی کنیم؟ شروع کردند، ایشان اشاره کردند که دنیای تکنولوژی کنونی می‌طلبد که مشاغل خرد را به سمت مناسب‌تری برده و زمینه‌ساز اتصال آنها به مشاغل بزرگ‌تر باشیم. رشد این کسب و کارها دیگر در گرو شناخت یک هویت مستقل برای آنها نیست، بلکه تجهیزات تکنولوژی نقطه وصل آنها به بنگاه‌های بزرگ را میسر کرده و برای آنها شخصیتی برجسته‌تر و مهم‌تر از قبل ترسیم کرده است. بازار آنها را بزرگ‌تر کرده و به دایره مشتریان آنها وسعت بخشیده است.

وی در ادامه بیان می کند که :  در ایران بیش از 89 درصد از سهم بازار مشاغل متعلق به مشاغل خرد است که این میزان در جهان کمتر از 10 درصد است. این حجم مشاغل را به دلیل توجه دولت‌ها در تبدیل مشاغل خرد به بنگاه‌های بزرگ از طریق خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و ارتباط آنها با مشاغل بزرگ برای پایداری‌سازی مشاغل خرد به کار برده‌اند، در حالی که کشوری مانند ایران به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها از این روش بی‌بهره مانده است. ضعف مشاغل خرد در تامین مواد اولیه، کاهش قیمت تمام شده، تولید محدود، محدودیت تامین منابع مالی،

عدم دسترسی به بازارهای مصرف و... به قدری زیاد است که اگر به پایدارسازی آن در ایران توجه نشود، موضوع اقتصاد مقاومتی به سرانجام نخواهد رسید.

 

پس از ایراد سخنرانی ها و پذیرایی از مهمانان، 5 طرح موفق کارآفرینی معرفی، و مورد تقدیر قرار گرفتند. خانم زهرا قانعی نیا برای طرح تولیدی پوشاک جاویدان، خانم هما پورعباسی برای طرح مواد غذایی عمه خانوم، پوشاک بانوان پسرعمه و پلاسکو آق بابا، خانم گلبهار رحمانی برای تولیدی پوشاک آوا ، خانم فتانه بیابانی قمصری برای طرح تزئینات سفره عقد، ماشین عروس و میز نامزدی، خانم زهرا تقی خانی برای طرح تولیدی بزرگ تن مورد تجلیل قرار گرفتند.

 

   

 

 

تصاویر : ماریا خزری

 

 


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟