نمایش محتوا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۲ تعداد بازدید: 732
  • Share/Save/Bookmark


دومین همایش کارآفرینی، ارزش آفرینی و پایداری در کسب وکار

vv9v8v09fq:CMS_Content:1;2;4;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;1897;1898;1899;1900;1901;1902;1903;1904;1905;1906;1907;1908;1909;1910;1911;1912;1913;1914;1915;1916;1917;1918;1919;1920;1921;1922;1923;1924;1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933;1934;1935;1936;1937;1938;1939;1940;1941;1942;1943;1944;1945;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1952;1953;1954;1955;1956;1957;1958;1959;1960;1961;1962;1963;1964;1965;1966;1967;1968;1969;1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020;2021;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2030;2031;2032;2033;2034;2035;2036;2037;2038;2039;2040;2041;2042;2043;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2050;2051;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2060;2061;2062;2063;2064;2065;2066;2067;2068;2069;2070;2071;2072;2073;2074;2075;2076;2077;2078;2079;2080;2081;2082;2083;2084;2085;2086;2087;2088;2089;2090;2091;2092;2093;2094;2095;2096;2097;2098;2099;2100;2101;2102;2103;2104;2105;2106;2107;2108;2109;2110;2111;2112;2113;2114;2115;2116;2117;2118;2119;2120;2121;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2128;2129;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2138;2139;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2148;2149;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2158;2159;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2168;2169;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2178;2179;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2188;2189;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2198;2199;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2208;2209;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2218;2219;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2228;2229;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2238;2239;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2248;2249;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2258;2259;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2268;2269;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2278;2279;2280;2281;2282;2283;2284;2285;2286;2287;2288;2289;2290;2291;2292;2293;2294;2295;2296;2297;2298;2299;2300;2301;2302;2303;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2318;2319;2320;2321;2322;2323;2324;2325;2326;2327;2328;2329;2330;2331;2332;2333;2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2515;2516;2517;2518;2519;2520;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2539;2540;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2551;2552;2553;2554;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2631;2632;2633;2634;2635;2636;2637;2638;2639;2640;2641;2642;2643;2644;2645;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2668;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2675;2676;2677;2678;2679;2680;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2687;2688;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2697;2698;2699;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2707;2708;2709;2710;2711;2712;2713;2714;2715;2716;2717;2718;2719;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2735;2736;2737;2738;2739;2740;2741;2742;2743;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2755;2756;2757;2758;2759;2760;2761;2762;2763;2764;2765;2766;2767;2768;2769;2770;2771;2772;2773;2774;2775;2776;2777;2778;2779;2780;2781;2782;2783;2784;2785;2786;2787;2788;2789;2790;2791;2792;2793;2794;2795;2796;2797;2798;2799;2800;2801;2802;2803;2804;2805;2806;2807;2808;2809;2810;2811;2812;2813;2814;2815;2816;2817;2818;2819;2820;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2827;2828;2829;2830;2831;2832;2833;2834;2835;2836;2837;2838;2839;2840;2841;2842;2843;2844;2845;2846;2847;2848;2849;2850;2851;2852;2853;2854;2855;2856;2857;2858;2859;2860;2861;2862;2863;2864;2865;2866;2867;2868;2869;2870;2871;2872;2873;2874;2875;2876;2877;2878;2879;2880;2881;2882;2883;2884;2885;2886;2887;2888;2889;2890;2891;2892;2893;2894;2895;2896;2897;2898;2899;2900;2901;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2950;2951;2952;2953;2954;2955;2956;2957;2958;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3025;3026;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3035;3036;3037;3038;3039;3040;3041;3042;3043;3044;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3053;3054;3055;3056;3057;3058;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3065;3066;3067;3068;3069;3070;3071;3072;3073;3074;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3081;3082;3083;3084;3085;3086;3087;3088;3089;3090;3091;3092;3093;3094;3095;3096;3097;3098;3099;3100;3101;3102;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3175;3176;3177;3178;3179;3180;3181;3182;3183;3184;3185;3186;3187;3188;3189;3190;3191;3192;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3199;3200;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3209;3210;3211;3212;3213;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3223;3224;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3231;3232;3233;3234;3235;3236;3237;3238;3239;3240;3241;3242;3243;3244;3245;3246;3247;3248;3249;3250;3251;3252;3253;3254;3255;3256;3257;3258;3259;3260;3261;3262;3263;3264;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3271;3272;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3281;3282;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3291;3292;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3301;3302;3303;3304;3305;3306;3307;3308;3309;3310;3311;3312;3313;3314;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3321;3322;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3352;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3363;3364;3365;3366;3367;3368;3369;3370;3371;3372;3373;3374;3375;3376;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3383;3384;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3395;3396;3397;3398;3399;3400;3401;3402;3403;3404;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3433;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3447;3449;3456;3457;3461;3462;3465;3473;3476;3481;3482;3484;3490;3491;3494;3503;3505;3506;3513;3514;3522;3523;3529;3534;3541;3542;3544;3545;3546;3553;3557;3

دومین همایش کارآفرینی، ارزش آفرینی و پایداری در کسب وکار

 

دومین همایش کارآفرینی، ارزش آفرینی و پایداری در کسب وکار توسط خانه کارآفرینان ایران در روز دوشنبه مورخ 13 شهریور ماه 1396 در تالار ایوان شمس برگزار شد. در این همایش که مددجویان مستعد کمیته امداد امام خمینی (ره)، مسئولین و کارکنان خانه کارآفرینان ایران، مسئولین خودکفایی مناطق 15 (جناب آقای عبدوی)، 12 (جناب آقای افشارپور)، سرپرست منطقه 3 (جناب آقای شیری) کمیته امداد امام خمینی (ره) ،اساتید دانشگاه تهران حضور داشتند، در ابتدا پس از ورود مهمانان به تالار، پک های آموزشی، و پذیرایی نوبت اول توزیع گردید، پس از ورود مهمانان به سالن، روشها و تکنیک های پایدارسازی کسب وکار و کسب درآمد آموزش داده شد. جناب آقای دکتر کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و قائم مقام مدیرعامل خانه کارآفرینان ایران، جناب آقای دکترشفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور تخصصی خانه کارآفرینان در مناطق کمیته امداد امام خمینی (ره)، جناب آقای دکتر خانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداختند. در طی مراسم، برخی از مدعوین به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد، پس از پذیرایی نوبت دوم از مهمانان، طرحهای موفق کارآفرینی مناطق 15،3،12، و 22 معرفی شدند.

 

کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط، موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی

جناب آقای دکتر کریمی با اشاره به اهمیت جایگاه کسب وکارهای کوچک در اقتصاد مقاومتی بیان کردند که : اقتصاد مقاومتي فارغ از بحث اقدام و عمل مربوط به يك اقتصاد درون‌گراست، يعني به ظرفيت‌هاي اقتصادي داخلي توجه ويژه دارد. توجه به کسب وکارهای كوچك و متوسط شاه‌كليد تحقق اقتصاد مقاومتي است.

ایشان همچنین عنوان کردند که بهترین و شاید کارآمدترین اقدام پسندیده برای کاهش نرخ بیکاری خوداشتغالی در منازل است که در مقابل باید مسئولین در جهت اقتصاد مقاومتی با حمایت‌های خود تسهیلات ویژه‌ای را برای محقق ساختن این امر مهم در نظر بگیرند، که در این راستا، مسئولین از طریق واحد خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)، و با شناسایی مددجویان مستعد کارآفرینی، خدماتی از قبیل تسهیلات و سرمایه های تعیین شده به مددجویان جهت راه اندازی کسب وکار، طرحهای نوین کسب وکار، ارائه می دهد.  

مشاغل خانگی از جمله راه‌های نوین کسب و کار و ایجاد اشتغال است که به دلیل نیاز به حجم پایین سرمایه‌گذاری و سودآوری مطلوب بسیار مورد توجه و استقبال قرار دارد.آن دسته از فعالیت‌هایی که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد‌های مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود. ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه‌های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد شاگردی بین اعضای خانواده از مهم‌ترین مزایای مشاغل خانگی است که مورد اقبال قرار گرفته است. تنوع و تعدد مشاغل خانگی بسیار زیاد است و روزانه در سراسر جهان تعداد این مشاغل رو به فزونی و تنوع بیشتر می‌رود.

بازاریابی و فروش، معضل کسب وکارهای کوچک

آقای دکتر شفیعی، با بیان این نکته که کسب و کار های کوچک در مقابل تغییرات درآمد بسیار آسیب پذیر هستند، به نقش بازاریابی در کسب درآمد کسب وکارهای کوچک تاکید می کند و بیان می کند که: کسب و کارهای کوچک غالبا به علت اینکه تفکر سیستمی در پشت آنها وجود ندارد گرفتار مشکلات و معضلات زیادی می شوند و در اغلب اوقات تقصیر را به گردن بد بودن اوضاع بازار ، خالی بودن جیب مردم و … می اندازند. درحالی که با اندکی جستجو می توان فروشگاه ها یا شرکت های بزرگی را در همان حوزه پیدا کرد که فروش بسیار بالایی دارد و سود بسیار زیادی از طریق همان کسب و کار کسب می کند. در این راستا، 5 روش بازاریابی و کسب درآمد را برای کسب وکارهای کوچک معرفی می کند: 1) دریافت اطلاعات تماس مشتری 2) برگزاری

حراج یا تخفیف دوره ای 3) افزایش قیمت محصولات و خدمات اما قبل از افزایش به مشتزری فرصت خرید داده شود 4) به جای فروش تکی، فروش به صورت پکیج 5) فروش یا اجاره وسایل اضافی

سخنرانی آقای دکتر شفیعی با پرسش هایی از طرف مدعوین و حاضرین در همایش و پاسخ های جناب دکتر شفیعی به پایان رسید.

  

کسب وکارهای کوچک، و خوشه سازی

آقای دکتر مسلم خانی سخنرانی خود را با طرح سوالاتی از قبیل؛چه کنیم که مشاغل خرد پایدار بماند یا اینکه اسباب رسیدن به درآمدهای بزرگ باشد؟ چگونه مشکلات مشاغل خرد را بشناسیم و از چه طریق برای آنها چاره‌جویی کنیم؟ شروع کردند، ایشان اشاره کردند که دنیای تکنولوژی کنونی می‌طلبد که مشاغل خرد را به سمت مناسب‌تری برده و زمینه‌ساز اتصال آنها به مشاغل بزرگ‌تر باشیم. رشد این کسب و کارها دیگر در گرو شناخت یک هویت مستقل برای آنها نیست، بلکه تجهیزات تکنولوژی نقطه وصل آنها به بنگاه‌های بزرگ را میسر کرده و برای آنها شخصیتی برجسته‌تر و مهم‌تر از قبل ترسیم کرده است. بازار آنها را بزرگ‌تر کرده و به دایره مشتریان آنها وسعت بخشیده است.

وی در ادامه بیان می کند که :  در ایران بیش از 89 درصد از سهم بازار مشاغل متعلق به مشاغل خرد است که این میزان در جهان کمتر از 10 درصد است. این حجم مشاغل را به دلیل توجه دولت‌ها در تبدیل مشاغل خرد به بنگاه‌های بزرگ از طریق خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و ارتباط آنها با مشاغل بزرگ برای پایداری‌سازی مشاغل خرد به کار برده‌اند، در حالی که کشوری مانند ایران به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها از این روش بی‌بهره مانده است. ضعف مشاغل خرد در تامین مواد اولیه، کاهش قیمت تمام شده، تولید محدود، محدودیت تامین منابع مالی،

عدم دسترسی به بازارهای مصرف و... به قدری زیاد است که اگر به پایدارسازی آن در ایران توجه نشود، موضوع اقتصاد مقاومتی به سرانجام نخواهد رسید.

پس از ایراد سخنرانی ها و پذیرایی از مهمانان، 4 طرح موفق کارآفرینی معرفی، و مورد تقدیر قرار گرفتند. خانم مهری اکرامی برای طرح میوه خشک کنی، خانم کبری ملکی پارچین برای تولید روتختی و حوله ، خانم رها رستمی برای راه اندازی آشپزخانه و توزیع غذا، خانم سحر بهروزنیال برای طرح تولیدی مانتو مورد تجلیل قرار گرفتند. همچنین طرحهای برتر دیگر نیز مورد تشویق قرار گرفتند.

    

 

تصاویر : ماریا خزری


کاربر گرامی شما به محتوای ارائه شده در این صفحه چه امتیازی می دهید؟